Reservation Hotline:029-88221663

Project performance

G210 # 1-7 Bridge, Qouquan River, Hongshiliang Section, Xixiang-Zhenba

G108 Hancheng North section Xiayukou square pedestrian bridge

River regulation bridge of Shence village section in Gengyu Hehu County

Zhaowan Tang Xingten-day river bridge in Xunyang

Xiyu Expressway port area interchange project

Weihe River right bank Bawei Bridge downstream beach area regulation project

Xunyang County rural road bridge reconstruction and network bridge culvert supporting project D section Shuhe two bridge project

Xunyang County rural road bridge and culvert supporting engineering construction project B section of Shuanghe Town Shuhe Wangyue Bridge project